Display Single Koi

  

Ref: AU335

Variety: KOHAKU
Breeder: MATSUE
Size:
Sex:
Age: 1 Year - Tosai
Price: £0
Status of Koi: New Koi